Årsmöte för medlemmar Marketplace Borås Ek för

Dagens program
07.15 – Registrering och Frukostfika
07.35 – Välkomna och introduktion
07:45 – Samtal Paul Frankenius
08.15 – Årsmöte medlemmar
08:45 – Slut

Till årsmötet har vi bjudit in Paul Frankenius för ett samtal om affärsmannaskap och visioner

Årsmötets Agenda:

§1. Val av mötesordförande
§2.  Styrelsens val av mötessekreterare
§3.  Val av 2 justeringsmän
§4.  Mötets behöriga utlysande
§5.  Fastställande av röstlängd
§6.  Fastställande av Dagordning
§7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
§8.  Revisionsberättelse
§9.  Fastställande
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
§11. Medlemsavgiftens storlek
§12. Förslag från styrelse eller medlemmar
§13. Val av styrelse
§14. Beslut om Firmatecknare
§15. Beslut om Bank och Postfullmakt
§16. Omedelbar justering
§17. Val av revisor och revisorssuppleant
§18. Val av valberedning
§19. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
§20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar
§21. Mötets avslutande

ANMÄL DIG VIA MAIL TILL: patrik@texsweden.se

 

Årsmöte för medlemmar  Marketplace Borås Ek för