Årsmöte Marketplace Borås ek förening

Välkomna onsdagen 23 mars

Agenda
§1. Val av mötesordförande
§2.  Styrelsens val av mötessekreterare
§3.  Val av 2 justeringsmän
§4.  Mötets behöriga utlysande
§5.  Fastställande av röstlängd
§6.  Fastställande av Dagordning
§7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
§8.  Revisionsberättelse
§9.  Fastställande
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
§11. Medlemsavgiftens storlek
§12. Förslag från styrelse eller medlemmar
§13. Val av styrelse
§14. Beslut om Firmatecknare
§15. Beslut om Bank och Postfullmakt
§16. Omedelbar justering
§17. Val av revisor och revisorssuppleant
§18. Val av valberedning
§19. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
§20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar
§21. Mötets avslutande.

Dag och tid: Onsdag 23/3 2022, 9:00–9:30 online

VÄLKOMNA!

Anmälan här!

 

Årsmöte Marketplace Borås ek förening